SYL-teemat vuodelle 2022

21.10.2021

Laadukasta koulutusta

Laadukas ja kaikille avoin koulutus on Suomen pärjäämisen avainasemassa. Koulutus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden laajentaa osaamistaan sekä ottaa vastuuta tulevaisuudestaan. Koulutus avaa uusia ovia ja toimii ratkaisuna moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Koulutuksen laadusta tulee pitää kiinni ja koulutustasoa nostettaessa rahoitusta tulee nostaa.

 • Aloituspaikkoja ei tule lisätä ilman riittävää rahoitusta ja aitoa työvoimapoliittista tarvetta
 • Todistusvalinnan kriteereitä tulee muokata ja todistusvalinnasta tulee siirtyä takaisin pääsykokeisiin
 • Opintoja tulee voida suorittaa entistä joustavammin ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden
 • Koulutusjärjestelmää tulee kehittää ja muokata entistä joustavammaksi
 • Koulutuksen tulee olla myös jatkossa maksutonta Suomessa

Helpompaa siirtymää työelämään

Harjoittelut ovat keskeinen osa oman osaamisen laajentamista. Samalla opiskelijat kokevat stressiä omasta pärjäämisestä

 • Tuetaan opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamista jo opintojen aikana
 • Palkattomista harjoitteluista tulee tehdä laittomia, jokaiselle tulee taata korvaus tehdystä työtä myös harjoittelujen aikana
 • Mahdollistetaan jokaiselle harjoittelu opintojen aikana
 • Annetaan opiskelijoiden olla opiskelijoita ja ei anneta opiskelijoiden palaa loppuun jo opintojen aikana


Opiskelijoiden äänen kuulumista Euroopassa

Euroopan komissio on asettanut tavoitteet yhtenäisen koulutusalueen luomisesta vuoteen 2025. Meidän tulee olla mukana kehityksessä ja rakentaa yhteyksiä korkeakoulujen välille. Koulutusalue tulee nähdä mahdollisuutena, mutta kehityksessä tulee huomioida alueellisia eroavaisuuksia ja kehityksessä tarvitaan vahvaa edunvalvontaa. Opiskelijoiden ääni tulee saada vahvemmin kuuluviin päätöksentekoon ja muotoillessa päätöksissä Euroopan tulevaisuutta.

 • Toimitaan ja vaikutetaan aktiivisena osana ESU:a (European Student Union)
 • Kehitetään yhteisiä hankkeita kuten eurooppalaista opiskelijakorttia
 • Osallistutaan aktiivisesti Eurooppa-keskusteluun ja kannustetaan opiskelijoita tuomaan ajatuksia esille esimerkiksi järjestämällä opiskelijoita kiinnostavaa ohjelmaa Turun Eurooppa-foorumissa

Kansainvälistymistä

Suomi tarvitsee lisää kansainvälistä osaamista. Kansainvälistymistä tulee tukea niin kotikansainvälistymisen kuin ulkomaan harjoittelu- ja vaihtojaksojen kautta. Meidän tulee myös tukea ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia kouluttautua ja jäädä työskentelemään Suomeen. Me tarvitsemme kansainvälistä osaamista ja tärkeää on että työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä poistetaan ja osaajat voivat ja aidosti haluavat jäädä Suomeen rakentamaan omannäköistä arkea.

 • Viedään D-viisumijärjestelmä maaliin ja seurataan sen käyttöönoton toteutumista
 • Poistetaan lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta
 • Puretaan opiskelijoiden liikkuvuuden esteitä esimerkiksi vähentämällä oleskelun byrokratiaa
 • Taataan riittävä toimeentulo myös ulkomailla opiskelun ajaksi
 • Lisätään opintoihin joustavuutta, jotta vaihtojakson voi suorittaa joustavammin opintojen eri vaiheissa
 • Luodaan yhteisiä koulutuksen standardeja, ja helpotetaan ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukua.
 • Kansainvälistyminen tulee ottaa huomioon opintotukikuukausien tarkastelussa ja tulee olla hyväksyttävä syy opintojen venymiselle