SYL 2022

Haen SYL:n hallitukseen...

koska mun sydän sykkii vaikuttamiselle. Kannan erityisesti huolta ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta, ihmisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä koulutuksen resurssien riittävyydestä. Olen ehtinyt toimia monenlaisissa organisaatioissa yhteiskunnan eri vaikuttamisen osa-alueilla, ja oppinut niin päätöksenteosta eri tasoilla kuin yhteistyöstä puoluerajojen yli. Näen, että opiskelijoissa ja koulutuksessa on kaikki potentiaali löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin. Siksi haluan olla tuomassa meidän opiskelijoiden ääntä esiin ja tuoda esiin niitä ratkaisuja, joilla voidaan tukea tulevaisuuden osaajien mahdollisuuksia kehittyä ja muokata maailmaa. Se on aidosti sitä tulevaisuuslähtöistä tekemistä, jonka vuoksi olen valmis laittamaan peliin kaiken mitä mulla on annettavana.

Lue lisää minusta täältä


SYL:ssä mä haluan edistää...

Laadukasta koulutusta 

Laadukas ja maksuton koulutus ovat Suomen menestymisen kulmakiviä. Nykyiset valtion tavoitteet saavuttaa koulutustaso, jossa 50 prosenttia ikäluokasta on korkeakoulutettuja vuonna 2030, on hyvä, mutta jokseenkin epärealistinen nykyisillä yhteiskunnallisilla toimilla. Maksuton koulutus tarjoaa yhä useammalle, taustasta riippumatta, mahdollisuuden laajentaa osaamista sekä muotoilla oman näköistä tulevaisuutta. 

Aloituspaikkojen lisääminen ei saa johtaa koulutuksen laadun heikkenemiseen, liian isoihin ryhmäkokoihin tai käytännön oppimisen vähenemiseen. Koulutukseen on myös jatkossa varattavat riittävät resurssit. Paikkojen lisäämisessä on huomioitava työmarkkinoiden kysyntä ja käytännön realiteetit niin harjoittelujen, oppimisen ja tilojen riittävyyden kannalta. Lisäksi toiselta asteelta tulee saada riittävät valmiudet hakeutua kolmannelle asteelle. Koulutuspaikkojen lisääminen ei saa johtaa kaupallisiin rinnakkaismalleihin, jotka asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Hakujärjestelmä ei saa asettaa hakijoita eri asemaan sen perusteella, millaisesta taustasta opiskelija tulee. Toiseen asteen valintojen ei tule rajoittaa liikaa opintopolun vaihtoehtoja. Lukukausimaksuista tulee luopua myös EU-ja ETA-alueiden ulkopuolisten opiskelijoiden kohdalla. 

Opintopolkuja suunniteltaessa tulee huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. Opintojen joustavuutta tulee edistää tarjoamalla monipuolisia ja mahdollisimman vähän tiettyyn aikaan sidottuja suoritustapoja. Putkitutkintoon kannustavan mallin sijaan meidän tulee kannustaa opiskelijoita rakentamaan omannäköisiään kokonaisuuksia. Näin pandemian jälkimainingeissa tarvitaan SYL:n kaltaista vahvaa edunvalvontaosaamista, jossa muotoillaan uutta normaalia ja tuetaan uusiin käytäntöihin siirtymistä. 

Helpompaa siirtymää työelämään

Yhä useampi opiskelija on stressaantunut tulevaisuuden työllistymisestä jo opintojen aikana. Työpaikkojen hakukriteereissä vaaditaan kohtuutonta osaamista ja kokemusta vasta työelämään siirtyviltä. Siksi moni myös tuntee riittämättömyyttä omasta pätevyydestään. Pidetään huolta meidän tulevaisuuden osaajista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että koulutusjärjestelmä valmistaa työelämään jo valmiiksi loppuun palaneita suorittajia. Opintojen aikana tulee tarjota entistä enemmän tukea tunnistaa omaa osaamista, pitää huolta jaksamisesta ja mahdollisuutta saada apua. Painopisteen tulee kuitenkin olla ennaltaehkäisyssä. Yhteistyössä työelämävaikuttajien kanssa SYL:n tulee nostaa esille työkulttuurin muutosta, jossa opiskelijoita tuetaan työelämään siirtymisessä ja vaatimustaso vastaa todellisuutta. 

Harjoittelut ovat keskeinen osa oman osaamisen vahvistamista sekä mahdollisuutta tutustua käytännössä omaan alaan. Jokaisella tulisi olla halutessaan mahdollisuus suorittaa harjoittelu oman opintojensa aikana. Opiskelijat eivät kuitenkaan ole ilmaista työvoimaa, vaan harjoittelusta tulee saada aina oikeudenmukainen määrä palkkaa ja opintopisteitä suhteessa harjoitteluun käytettyyn aikaan. Opiskelijoilla on jo paljon osaamista, ja he tuottavat työnantajalle lisäarvoa. SYL:n tulee edistää palkallisten harjoittelujen laajamittaista käyttöönottoa yhdessä eri tahojen kanssa. 

Opiskelijoiden äänen kuulumista Euroopassa

Suomessa käydään aivan liian vähän keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta ja päätöksenteosta. Tässä vähäisessä keskustelussa erityisesti opiskelijat jäävät jalkoihin. SYL:n tulee edistää keskustelua aktiivisesti ja osallistua esimerkiksi Turun Eurooppa-foorumin kaltaisiin hankkeisiin. Näin EU:n päätöksentekoa voidaan tuoda lähemmäksi opiskelijoita ja opiskelijat pääsevät haastamaan päättäjiä. 

Euroopan opiskelijaliikkeen tulee yhdessä ajaa myös kansainvälisten harjoittelujen sekä EU- ja YK-harjoittelujen palkattomuudesta luopumista. Jokaisen tulee saada tekemästään työstä kohtuullinen korvaus. Apurahat ja Erasmus-tuki eivät voi olla ainoa keino rahoittaa elämistä, vaan työnantajalle tuotetusta lisäarvosta tulee saada korvaus, myös kansainvälisissä organisaatioissa. 

SYL vaikuttaa yhteistyössä eri tahojen kanssa päätöksentekoon EU-tasolla. Nyt on käynnissä useita eri hankkeita, joissa linjataan opiskelijoihin liittyvistä teemoista. Yhteisen koulutusalueen luominen, eurooppalainen opiskelijakortti ja pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials) ovat esimerkkejä kokonaisuuksista, joihin SYL:n tulee kohdistaa vahvaa edunvalvontaa ja vaikuttamista esimerkiksi juuri ESU:n kautta. Lisäksi Euroopan komissio on aloittanut Yliopistojen ja kaupunkien eurooppalainen kampus, (EC2U) -allianssien luomisen. Suomessa Eurooppa-korkeakouluja on jo yli 10 kappaletta ja näihin hankkeisiin tulee saada opiskelijat kiinteästi mukaan ja samalla ottaa kaikki hyöty irti mahdollisuudesta vertaisoppia. 

Meidän tulee tukea myös opiskelijakollegoita uhan alla. Jokaisella tulee olla mahdollisuus opiskella omana itsenään myös Valko-Venäjän ja Puolan kaltaisissa maissa. Muutaman sadan kilometrin päässä Suomesta opiskelijat kärsivät totalitaarisista otteista. SYL:n tulee olla vahva ihmisoikeuksien, sivistyksen ja vapauden puolestapuhuja. SYL:n tulee edistää sorrettujen opiskelijoiden apurahan käyttöönottamista, jotta jokaiselle voidaan tarjota turvallinen mahdollisuus kouluttautua. 

Kansainvälistymistä ja kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä Suomeen

Suomi tarvitsee lisää kansainvälistä osaamista. Kansainvälistymistä tulee tukea niin kotikansainvälistymisen kuin ulkomaanharjoittelu- ja vaihtojaksojen kautta. Kansainvälisen yhteistyön kautta on paljon mahdollisuuksia vertaisoppia ja tuoda opiskelijoiden ääntä esiin. Meidän tulee myös tukea kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia kouluttautua ja jäädä työskentelemään Suomeen. Tärkeää on, että työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä poistetaan ja että osaajat voivat ja aidosti haluavat jäädä Suomeen rakentamaan omannäköistään arkea.

SYL:n tulee tukea ylioppilaskuntia hyvien käytänteiden jakamisessa kielellisen saavutettavuuden edistämisessä. Ylioppilaskuntatoiminnan tulisi olla kaikille mahdollista äidinkielestä riippumatta. Monet ylioppilaskunnat viestivät jo monikielisesti ja pystyvät tarjoamaan vaikuttamisen paikkoja myös niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Myös kansainväliset opiskelijat tulee saada entistä vahvemmin osaksi opiskelijayhteisöä ja heidän äänensä tulee saada kuuluviin. SYL:n kautta voidaan luoda ylioppilaskunnille mahdollisuuksia jakaa toimintatapoja ja oppia toisiltaan . Yhdessä tekemällä y-liikkeestä saadaan kaikille astetta antoisampi.   


SUOSITTELIJAT

"Jennalla on paljon annettavaa opiskelijaliikkeelle. Hän on ahkera ja yhteistyökyinen vaikuttaja, jolla on laajaa osaamista niin kotimaisesta, kuin kansainvälisestäkin toiminnasta. "

Risto Rajala

Nuorisojärjestön puheenjohtaja

"Jenna on määrätietoinen ja aktiviinen opiskelijaedunvalvoja, joka tuntee opiskelijakentän ja ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen kiemuroita. Arvostan hänen tapaansa perehtyä asioihin ja myös tarvittaessa kysyä apua. SYL tarvitsee kestävää ja tulevaisuuteen katsovaa osaamista ja voin ilolla suositella Jennaa SYL:n hallitukseen vuodelle 2022."

Saara-Sofia Siren 

Kansanedustaja

"Jenna är en person som arbetar långsiktigt för studerandes bästa och som inte är rädd för att säga sin åsikt. Hon är positiv, det är lätt att samarbeta med henne oberoende sammanhang och man kan alltid lita på att hon ställer upp då man behöver det."

Veera Granroth

Opiskelijavaikuttaja

"Jenna huokui heti fuksina tarmoa kääriä hihat opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta ja sama palo on vain vahvistunut. Talousosaaminen, kestävät arvot ja laaja käsitys opiskelijan ja yhteiskunnan vaikuttamiskentistä yhdistyvät Jennassa tavalla, joka tekee hänestä vaikuttavan edunvalvojan myös valtakunnallisesti. Jennalla on katse tulevaisuudessa ja sekä sydän että järki mukana päätöksenteossa, siksi haluan suositella Jennaa SYL:n hallitukseen 2022."

Sofia Isolauri 

Turun KY:n puheenjohtaja

"I went to an English course with Jenna back in the US in 2014. I am grateful to have her in my life. She is very hardworking and always willing to go for another mile. In addition, she also cares a lot about her team and always willing to help. She is also willing to learn another culture and language. Always willing to learn which I personally think is what makes her really stands out in the crowd! In addition, she is also good at public speaking as I think she would be a great leader in the future. I am so proud of what she have become and I am sure that she will do really great in the future. Best of luck and so proud of your achievements." 

Bianca Wibowo